Nieuw spandoek Mooi daj d'r bint !
Geslaagd bruiloftsfeest Houtmaat, Hengelo
Nieuwe set LW1400, opknapbeurt LN15 toppen
Nieuwe eindversterkers SM serie Master Audio
Nieuwe Denon SC2900 set
meer nieuws
Disclaimer

Algemene Voorwaarden D-light Mobile Entertainment

Tarieven

Prijzen zijn per show of project en exclusief BTW; tenzij anders aangegeven. Extra korting langere projecten op aanvraag. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Betaling

Voor factuurbedragen onder de € 750 geschiedt de betaling contant na het optreden, tenzij anders overeengekomen. Facturatie geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Annulering

Kosten voor het annuleren van een opdracht door opdrachtgever bedraagt €50,- (administratiekosten). Binnen 48 uur voor uitvoering 100%, binnen drie dagen 50%, binnen vier dagen 25% van het factuurbedrag.\

Garantie

Onze apparatuur is in staat van nieuw en wordt goed onderhouden. We denken op locatie volledig met u mee en helpen actief in uw productie. D-light zal alles in haar macht te stellen om een uitstekend, zorgeloos uitgevoerd product te leveren; en een onverhoopt optredend probleem of onverwachte situatie op locatie trachten we direct, onopgemerkt en probleemloos op te lossen. Doch bij onvoorziene optredende storingen of omstandigheden strekt onze verantwoordelijkheid zich maximaal tot het volledig restitueren van de gedane betaling en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade. D-light is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra zij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

Verantwoording opdrachtgever

Betaling van Buma/Stemra en Sena rechten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, en zitten als zodanig niet in de prijs van de show inbegrepen. De opdrachtgever dient zich als een professionele organisator op te stellen. Schade toegebracht aan onze apparatuur door andere oorzaken dan slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden, zoals veroorzaakt door indirecte invloeden als waterschade, ondeugdelijke stroom- of locatievoorzieningen evenals beschadiging en/of vermissing door onvoldoende beveiliging, wordt volledig aan u doorbelast en dient u binnen 30 dagen na facturatie te voldoen, ongeacht of uw verzekering u minder en/of later uitbetaalt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan onze apparatuur, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer en/of eigaar van D-light, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.

De opdrachtgever dient naar redelijkheid zorg te dragen voor een professionele werksituatie volgens onze technische voorwaarden: een geheugensteun bij het regelen van de juiste ruimte (tijdig gebouwd, opgeruimd en toegankelijk, veilig, waterdicht en beveiligd voor opbouw), werkbare toegankelijkheid (onze wagen moet tijdig zo dicht mogelijk bij de entree of podium kunnen lossen waarbij toestemming voor veilig parkeren dient te zijn, waarbij bij niet naleven evt. parkeerboetes of schade zullen worden doorberekend) en tijdige stroomvoorziening. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 30 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Als wegens het niet voorhanden zijn van een lift de locatie enkel middels trappen kan worden bereikt dient de opdrachtgever dit bij de boeking uitdrukkelijk te vermelden in verband met beperkte inzet van apparatuur.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde, voor, tijdens en na de show. Indien de veiligheid van onze apparatuur en/of onze medewerkers niet gewaarborgd kan worden is D-light gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. De opdrachtgever garandeert dat de muziek op een werkbaar niveau gedraaid zal kunnen worden. Ook dat de ten behoeve van het optreden vereiste vergunning(en) aanwezig zullen zijn en er daarnaast voldaan zal worden aan de van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften. Tevens kunnen de artiest c.q. medewerkers tijdens het optreden naar believen (gratis) consumpties gebruiken. Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal 2 personeelsleden, tenzij anders vermeld. In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven. Het uitvoeren van onze facilitaire diensten op locatie geschiedt uitsluitend volgens deze leveringsvoorwaarden; door het geven en/of vooruitbetalen van een opdracht geeft u aan hiermee akkoord te gaan.